Tuesday, Oct 22nd

Last update04:33:09 AM GMT

RSS
You are here Wiara

Wiara

Patron Polski Odrodzonej

Email Drukuj PDF

A.BobolaŚw. Andrzej Bobola - jego życie, śmierć męczeńska, dzieje kultu, które doprowadzą do kanonizacji i uznania za patrona Polski Odrodzonej - spina klamrą ten okres w historii Polski, który rozpoczyna się ślubami lwowskimi Jana Kazimierza, a kończy triumfalnym powrotem św. Andrzeja w relikwiach do Warszawy w 1938 roku.

Problemy nonkonformizmu

Email Drukuj PDF

NonkonformizmJubileusz urodzin Benedykta XVI dał okazję do różnych przypomnień jego osoby i dzieła (miłym akcentem było np. sympozjum zorganizowane w Sekretariacie Episkopatu Polski). Dla mnie - pisałem to wielokrotnie w swoim czasie - jedną z głównych wartości myśli Kardynała i potem Papieża

Poprawiony: niedziela, 23 kwietnia 2017 08:10

Cyryl i Metody

Email Drukuj PDF

Cyryl i Metody"Odkąd nasz lud odrzucił pogaństwo, przestrzega prawa chrześcijańskiego; ale nie mamy nauczyciela, który potrafiłby wyjaśnić prawdziwą wiarę w naszym języku" - pisze książę morawski Rościsław do cesarza bizantyńskiego. Tak wyrażona tęsknota za Bogiem prawdziwym

Poprawiony: niedziela, 05 marca 2017 01:15

Scholastyka i scholastyka

Email Drukuj PDF

ScholastykaByła bliźniaczą siostrą św. Benedykta z Nursji, ojca monastycyzmu zachodniego, założyciela klasztoru na Monte Cassino. Św. Scholastyka zawsze pozostawała w cieniu swojego wielkiego brata, wywierając jednak znaczący wpływ na jego duchowość.

Hilary z Poitiers - olśniony Prawdą

Email Drukuj PDF

HilaryNa obrazach przedstawiany jest jak odpędza węże lub zabija smoka. Był obrońcą wiary, w czasach kiedy za wiarę często trzeba było ginąć. Swoją walkę z herezją ariańską przypłacił wygnaniem. Do historii Kościoła przeszedł głównie jako autor dzieła dogmatycznego De Trinitate (O Trójcy Świętej)

Poprawiony: środa, 18 stycznia 2017 19:06

Albert Wielki (Albertus Magnus)

Email Drukuj PDF

Albert WielkiTego żyjącego w XIII wieku scholastyka można byłoby nazwać "człowiekiem renesansu", gdyby nie to, że wyprzedził renesans o 200 lat. Można by go nazwać odkrywcą kulistości ziemi, gdyby nie to, że okrzyknięto nim Magellana 300 lat później. Można byłoby obdarzyć przydomkiem ojca systematyki biologicznej, gdyby 500 lat później nie obdarzono nim Linneusza. Albert Wielki w swych odkryciach naukowych, a nawet geograficznych, wyprzedził wielu z tych, którzy dziś uchodzą za ojców poszczególnych dyscyplin nauki

Katarzyna ze Sieny

Email Drukuj PDF

św. KatarzynaPodobno nie umiała nawet pisać, a mimo to podyktowała arcydzieło literatury duchowej - "Dialog o Bożej Opatrzności". Jest przykładem na istnienie zjawiska, nazywanego sensus catholicus - zmysłu czy też instynktu katolickiego, który sprawia, że niekiedy prości ludzie

Poprawiony: piątek, 01 maja 2015 00:23

Koniecznym jest, abyśmy byli całkowicie czyści

Email Drukuj PDF

1. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną (J 13, 8). Nikt nie może stać się uczestnikiem wiecznego dziedzictwa i być współspadkobiercą Chrystusa, jeśli nie zostanie duchowo oczyszczony. To bowiem powiedziano w Apokalipsie: "A nic nieczystego nie wejdzie" (Ap 21, 27) oraz w psalmie:

Męka Chrystusa służy nam za przykład

Email Drukuj PDF

Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. (J 13, 14)

Św. Augustyn mówi, że męka Chrystusa ma moc kształtowania całego naszego życia. Kto bowiem pragnie żyć dobrze, wystarczy, że odrzuci to, co Chrystus z krzyża odrzucił

Dlaczego każdy z nas powinnien innym obmywać stopy

Email Drukuj PDF

Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. (J 13, 14)

Nasz Pan pragnie, aby uczniowie naśladowali Jego przykład. Mówi więc: Jeżeli więc Ja, który jestem kimś większym jako Nauczyciel i Pan, umyłem wam nogi, to i wy, o wiele bardziej

Poprawiony: niedziela, 29 marca 2015 12:33

Pogrzeb Chrystusa

Email Drukuj PDF

"Dobry uczynek spełniła względem Mnie. Albowiem zawsze ubogich macie u siebie, lecz Mnie nie zawsze macie. Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła"

Poprawiony: poniedziałek, 06 marca 2017 21:39

Męka Chrystusa jest lekarstwem przeciwko grzechowi

Email Drukuj PDF

"Dobry uczynek spełniła względem Mnie. Albowiem zawsze ubogich macie u siebie, lecz Mnie nie zawsze macie. Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła"

Poprawiony: czwartek, 08 grudnia 2016 04:35

Męka Chrystusa

Email Drukuj PDF

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne

Poprawiony: czwartek, 26 marca 2015 05:39

Czy dla wyzwolenia ludzi nie było innego sposobu, niż Męka Chrystusa?

Email Drukuj PDF

Tym skuteczniejszy jest środek prowadzący do jakiegoś celu, im więcej zawiera w sobie czynników sprzyjających osiągnięciu tego celu. Otóż męka Chrystusa, niosąc człowiekowi wyzwolenie, skupia w sobie wiele innych momentów zbawczych, prócz samego uwolnienia od grzechu

Poprawiony: sobota, 21 marca 2015 16:50

Śmierć Łazarza

Email Drukuj PDF

1. Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął (J 11, 11).

Przyjaciel ze względu na liczne dobrodziejstwa i posługi, które nam wyświadczył. Zasnął, trzeba więc przyjść mu z pomocą: "Bratem się staje w nieszczęściu" (Prz 17, 17)

Poprawiony: sobota, 21 marca 2015 23:38

Boski przyjaciel

Email Drukuj PDF

Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: "Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz" (J 11, 3)

Trzy rzeczy, które należy rozważyć.

1. Przyjaciele Boga niekiedy są doświadczani cieleśnie. Nie jest więc znakiem tego, że ktoś nie jest przyjacielem Boga to,

Poprawiony: sobota, 21 marca 2015 23:39

Czy Chrystus przez swoją mękę zasłużył na wywyższenie?

Email Drukuj PDF

Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył (Flp 2, 8-9).

Pojęcie zasługi zakłada pojęcie sprawiedliwego wyrównania. Toteż mówi Apostoł: "Temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności" (Rz 4, 4)

Czy Chrystus przez swoja mękę otworzył nam wrota do nieba?

Email Drukuj PDF

Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa (Hbr 10, 19)

Zamknięcie wrót stanowi przeszkodę, nie pozwalającą człowiekowi wejść do wnętrza. Otóż taką przeszkodą stojącą przed ludźmi na drodze do Królestwa Niebieskiego jest grzech. Prorok Izajasz mówi: "Będzie tam droga czysta, którą nazwą Drogą Świętą. Nie przejdzie nią nieczysty" (Iz 35, 8)

Czy przez mękę Chrystusa ludzie zostali uwolnieni od kary za grzech?

Email Drukuj PDF

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści (Iz 53, 4)

Dwojako uwalnia nas od kary męka Chrystusa:

(i) Bezpośrednio, jest ona bowiem dostatecznym i przeobfitym wynagrodzeniem za grzechy całej ludzkości. Wystarczające zadośćuczynienie powoduje skasowanie kary

Samarytanka - apostolska posługa zwiastowania

Email Drukuj PDF

Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta (J 4, 28)

Ta kobieta przyjęła na siebie apostolską posługę zwiastowania. Ewangelista przedstawia więc trzy rzeczy, które dostrzegł w jej wypowiedziach i czynach

Poprawiony: piątek, 13 marca 2015 05:57

Czy przez mękę Chrystusa zostaliśmy wyzwoleni spod władzy szatana?

Email Drukuj PDF

Teraz zaczął się sąd nad tym światem, teraz rządca tego świata zostanie precz wyrzucony. 32 A ja, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, wszystkich do siebie będę przyciągał (J 12, 31-32)

Pan został podwyższony nad ziemię przez mękę krzyża. Więc przez tę mękę szatan został pozbawiony władzy nad ludźmi. Zwróćmy uwagę na trzy momenty władztwa

Czy przez mękę Chrystusa zostaliśmy uwolnieni od grzechu?

Email Drukuj PDF

Który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów... (Ap 1, 5)

Męka Chrystusa jest właściwą przyczyną odpuszczenia grzechów, a to w trojaki sposób:

1. Przez to, że budzi miłość, bo jak mówi Apostoł: "Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami" (Rz 5,8).

Czy męka Chrystusa dała nam zbawienie przez to, że była okupem?

Email Drukuj PDF

Piotr mówi: "Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy”. (1P 1, 18-19)

A w liście Apostoła czytamy: "Chrystus wykupił nas od przekleństwa Zakonu

Poprawiony: sobota, 07 marca 2015 02:22

Czy męka Chrystusa dokonała się jako ofiara?

Email Drukuj PDF

W ścisłym znaczeniu tego słowa ofiarą nazywamy czyn, którym oddajemy cześć Bogu, aby Go przebłagać. Św. Augustyn mówi, że "Prawdziwą ofiarą jest każde dzieło uczynione po to, abyśmy się włączyli do świętej społeczności z Bogiem. Innymi słowy: dzieło mające na celu to dobro, które może nas

Poprawiony: czwartek, 05 marca 2015 16:19

Czy Bóg Ojciec wydał Chrystusa na mękę?

Email Drukuj PDF

On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał... (Rz 8, 32)

Jak wiemy, Chrystus cierpiał dobrowolnie, a czynił to z posłuszeństwa Ojcu. Toteż Ojciec wydał Go na mękę w trojakim znaczeniu tego słowa

Poprawiony: poniedziałek, 02 marca 2015 15:42

Miłość Boga ukazana w męce Chrystusa

Email Drukuj PDF

Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. (Rz 5,8-9)

Poprawiony: niedziela, 01 marca 2015 01:57

Strona 1 z 4