18
Dec

Dochody budżetowe Koszalina w 2010 roku
Dochody budżetowe Koszalina w 2010 roku

W czwartek 17 grudnia, radni Koszalina przyjęli budżet miasta na 2010 rok. Jest on pod każdym względem wyjątkowy, przewiduje nie tylko rekordowe dochody i wydatki, ale także niespotykany nigdy wcześniej poziom inwestycji. Łyżką dziegciu do beczki pełnej miodu, jest stosunkowo wysoki deficyt budżetowy i rosnące zadłużenie miasta, chociaż nadal bardzo bezpieczne, jeśli mierzyć je wskaźnikami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych.

Dochody budżetu to 372 mln zł, wydatki 435 mln, przewaga wydatków nad dochodami tworzy deficyt w wysokości aż 63 mln zł. Będzie pokryty zaciągniętym kredytem (60 mln zł) oraz – jak zapisano w projekcie – “wolnymi środkami z lat ubiegłych”. Miasto planuje jednak pozyskanie dodatkowych 43 mln zł, z tego 35 mln zł z Unii Europejskiej oraz ok. 8 mln zł z budżetu państwa.

Struktura dochodów. Koszalin uzyska w 2010 roku 190 mln zł dochodów własnych, na które składają się podatki i opłaty lokalne (ok. 48 mln zł), podatki różne pobierane przez Urzędy Skarbowe (7 mln), dochody z majątku miasta (25 mln), udział w podatkach odprowadzanych przez mieszkańców i przedsiębiorstwa do Budżetu Państwa (97 mln), pozostałe dochody (14 mln). Subwencja centralna wyniesie 105 mln zł (oświatowa 99 mln + równoważąca 6 mln). Dotacje celowe to 42 mln zł (na zadania własne 14 mln + na zadania zlecone 28 mln). Z Unii Europejskiej mamy otrzymać 35 mln zł. [1]

Wydatki budżetowe Koszalina w 2010 roku
Wydatki budżetowe Koszalina w 2010 roku

Struktura wydatków. Najwięcej pieniędzy wydamy w 2010 roku na oświatę i wychowanie – 154 mln zł, transport i łączność – 57 mln, pomoc społeczną – 45 mln, administrację publiczną – 36 mln, gospodarkę komunalną – 34 mln, kulturę fizyczną – 24 mln, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 23 mln, gospodarkę mieszkaniową – 15 mln, edukacyjna opiekę wychowawczą – 11 i pozostałe działy (poniżej 10 mln zł rocznie) – 36 mln zł. Ogółem wydatki wyniosą 435 mln zł. [2]

Tegoroczny budżet charakteryzuje się najwyższym w historii poziomem wydatków inwestycyjnych – 120 mln zł. Więcej szczegółów podamy w następnym artykule.

Zadłużenie Koszalina na koniec 2010 roku wyniesie 132 mln zł, co stanowi ok. 35 procent rocznych dochodów miasta. Nie jest to dług rekordowy, bo według prognozy największe zadłużenie – 180 mln zł – przypadnie w roku 2012, później zaś sukcesywnie będzie maleć, aż do roku 2021, w którym wszystkie długi mają być spłacone. Wśród samorządowców panuje jednak przekonanie, że rząd będzie zwiększał udział gmin w podatkach wraz z postępującym procesem decentralizacji państwa i przekazywaniem uprawnień w dół. Spłaty kredytów i pożyczek to 12 mln zł. Obsługa długu publicznego (głównie odsetki od kredytów) będzie kosztować ok. 5 mln zł. (mp)

[1] Dochody miasta dzielą się na: dochody własne, subwencje, dotacje i dotacje z UE. Dochody własne to: podatki w całości zasilające budżet miasta (od nieruchomości, od środków transportowych, rolny i leśny, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, z karty podatkowej, odsetki od nieterminowych wpłat); podatki częściowo zasilające budżet miasta (podatek od osób fizycznych, podatek od osób prawnych); dochody z majątku miasta (sprzedaż mienia komunalnego, opłaty za użytkowanie wieczyste i dzierżawę); opłaty różne (targowa, skarbowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, inne); pozostałe dochody własne (odsetki bankowe, wpływy z usług, inne). Udział miasta w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa (zebranych z naszego terenu) jest zmienny i zależy od ustalonego na dany rok wskaźnika oraz od realizowanych zadań – Koszalin jako miasto na prawach powiatu (powiat grodzki) realizuje zadania zarówno gminy jak i powiatu. W 2010 obowiązują następujące wskaźniki: podatek dochodowy od osób fizycznych (zadania gminy – 36,94% wpływów do budżetu państwa, zadania powiatu – 10,25% wpływów do budżetu państwa); podatek dochodowy od osób prawnych (zadania gminy – 6,71%, zadania powiatu – 1,4%).
Subwencja to ustawowo określone świadczenie pieniężne Skarbu Państwa na rzecz samorządu. Subwencja oświatowa jest przeznaczona na utrzymanie szkolnictwa i cele oświatowe. Subwencja równoważąca – zgodnie z nazwą – równoważy wyższe niż średnia krajowa wydatki poniesione przez miasto np. na dodatki mieszkaniowe, czy utrzymania dróg wojewódzkich.
Dotacje to dopłaty z kasy państwa lub innej instytucji na ściśle określone cele. Dzielą się na: dotacje na zadania własne (dotacje z budżetu państwa na konkretne zadania np. budowa boisk Orlik, dotacje innych jednostek samorządu terytorialnego, czy funduszy państwowych), dotacje na zadania realizowane w wyniku porozumień z organami administracji rządowej (np. utrzymanie cmentarza wojennego) oraz dotacje za zadania zlecone (przez wojewodę, głównie z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz ochrony zdrowia, finansowanie komendy straży pożarnej, sporządzanie spisu wyborców itp.).

[2] Dział “Oświata i wychowanie” obejmuje utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, szkół zawodowych, szkół specjalnych, dokształcanie nauczycieli. “Transport i łączność”, to utrzymanie dróg publicznych i wewnętrznych, dotacja do transportu publicznego (MZK), wydatki na infrastrukturę telekomunikacyjną (sieci światłowodowe, internet), dopłaty do szynobusu (Mielno). Na pozycję “Pomoc społeczną” składają się wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, ośrodków pomocy rodzinie, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, pokrycie kosztów dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych, kosztów utrzymania rodzin zastępczych, wykonywania usług opiekuńczych, wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, a także wypłaty różnego rodzaju świadczeń (rodzinne, alimentacyjne) oraz opłaty składek osób objętych pomocą (ubezpieczenia zdrowotne i społeczne). “Administracja publiczna”, to głównie utrzymanie koszalińskiego ratusza i rady miejskiej oraz promocja miasta. Pozycja “Gospodarka komunalna” obejmuje: odprowadzanie ścieków, gospodarkę odpadami, sprzątanie miasta, utrzymanie zieleni, koszty utrzymania schroniska dla zwierząt oraz koszty oświetlenia ulic. “Kultura fizyczna”, to przede wszystkim utrzymanie obiektów sportowych, zaś “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, to utrzymanie teatru, filharmonii i orkiestr, ośrodków kultury, świetlic i klubów, bibliotek, muzeów oraz ochrona i konserwacja zabytków. “Gospodarka mieszkaniowa” obejmuje dotacje do zakładu gospodarki mieszkaniowej (ZBM), dopłaty do towarzystwa budownictwa społecznego oraz koszty gospodarki gruntami i nieruchomościami. “Edukacyjna opieka wychowawcza”, to utrzymanie Pałacu Młodzieży, świetlice szkolne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, internaty i bursy, schronisko młodzieżowe, pomoc materialna dla uczniów.
Pozostałe wydatki to m.in. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (utrzymanie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, ochotnicze straże pożarne, obrona cywilna), ochrona zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii, programy zdrowotne), zadania z zakresu polityki społecznej (żłobki, rehabilitacja niepełnosprawnych i in.), a także obsługa długu publicznego, różne rozliczenia i inne mniejsze pozycje budżetu.

Be Sociable, Share!
Category : Budżet miasta / Home / Miasto / Ratusz

Comments

Anonimek 20/12/2009

Dzieki kolego nigdzie sie nie spotkałem sie z takim ciekawym przedstawieniem budżetu miasta. nigdy tego nie rozumiałem teraz powoli zaczynam kumac na czym to polega. Jeszcze raz dzieki,

parweniusz-783ZW859 21/12/2009

skomplikowane to troszki ale i tak nigdzie nie widziałem zeby lepiej wytłumaczyli włacznie z “najlepsza” gazetą Pomorza Zachodniego czyli “Głąbem Koszalińskim”

ja 01/01/2010

Dalej nic nie rozumiem. Pełno liczb i wykresów. konkrety proszę.

euromillions 06/03/2014

Fabuła bliska każdemu, rekomenduję lekturę

Dodaj komentarz