"Wybory" do rad osiedli

Czym żyje Koszalin - aktualne wydarzenia, bieżące dyskusje, ciekawostki, galerie fotograficzne.

"Wybory" do rad osiedli

Postprzez Kula » 12 Wrz 2012, 23:45

O co chodzi z tymi "wyborami" do rad osiedli?
Kula
 

Re: "Wybory" do rad osiedli

Postprzez Flavi » 14 Wrz 2012, 07:48

Przede wszystkim w BIP Urzędu Miejskiego nigdzie nie ma jednolitego tekstu Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli. Albo ja nie umiem szukać. Obywatel jest skazany na wyszukiwanie w gąszczu różnych przepisów Ordynacji, która składa się z kilku części, ponieważ ta właściwa została uchwalona chyba w 2008 roku, a później robiono do niej poprawki. Tu znalazłem stosunkowo świeży przepis z czerwca 2012 roku dotyczący komisji wyborczych oraz wcześniejsza poprawka też dotycząca komisji z 2009 roku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR XXII/347/2012 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli

1)§ 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.1. Rada Miejska powołuje Miejską Komisję Wyborczą w składzie siedmioosobowym:
1) 5 osób spośród radnych,
2) 2 osoby spośród osób wskazanych przez Prezydenta, najpóźniej na 45 dni przed dniem wyborów.
2. Członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji, bezwzględną większością głosów składu Komisji w głosowaniu jawnym.
(...)
„ § 10. Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego;
2) udzielanie osiedlowym komisjom wyborczym wytycznych i wyjaśnień;
3) zapewnienie organizacji wyborów we współdziałaniu z Prezydentem Miasta;
4) powoływanie osiedlowych komisji wyborczych;
5) rozpatrywanie skarg na działalność komisji osiedlowych;
6) przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń kandydatów na członków rad osiedli;
7) ogłoszenie zbiorczych wyników wyborów;
8) powiadomienie Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta o wynikach głosowania;
9) podejmowanie uchwał w sprawie uzupełnienia składu rady osiedla w związku z wygaśnięciem mandatu członka rady osiedla;
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Osiedla w sprawie zawieszenia członka Zarządu lub wszczęcia procedury wygaśnięcia członkostwa w Radzie Osiedla;
11) podejmowanie uchwał o wygaśnięciu członkostwa w Radzie Osiedla.”

(Załącznik do uchwały Nr XXIV/269/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 10 czerwca 2008 roku)
=====================================================================================
Uchwała Nr XXXII/382/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli

[Do ordynacji z 2008] wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 dodaje się ust.3 i 4 w brzmieniu:
„3.Komisja powoływana jest na czas kadencji Rady Miejskiej w Koszalinie;
4.Zmiany i uzupełnienia w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu.”
2) w §10 dodaje się pkt. 9 w brzmieniu:
„9) podejmowanie uchwał w sprawie uzupełnienia składu rady osiedla w związku z wygaśnięciem mandatu członka rady osiedla.”
Flavi
 

Re: "Wybory" do rad osiedli

Postprzez Flavi » 14 Wrz 2012, 07:57

ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD OSIEDLI

I. Zasady ogólne.

§ 1. Ordynacja określa szczegółowy tryb wyboru członków Rad Osiedli.

§ 2. 1. Wyborcy wybierają członków Rad Osiedli bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów.
2. Głosować można w lokalu wyborczym w godzinach od 8.00 do 18.00.

§ 3. 1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Osiedlowej Komisji Wyborczej.
2. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.
3. W skład Rady Osiedla wchodzą członkowie w liczbie:
1) 15 w Osiedlu do 20 000 mieszkańców,
2) 21 w Osiedlu od 20 001 mieszkańców.
4. Głosowanie odbywa się w lokalu będącym siedzibą Rady Osiedla, bądź w innym lokalu wyznaczonym do tego celu przez Prezydenta Miasta.

§ 4. 1. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Karty do głosowania wrzuca się do opieczętowanej urny wyborczej.
3. Opieczętowania urny dokonuje Osiedlowa Komisja Wyborcza.

§ 5. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

II. Zarządzenie wyborów.

§ 6. Wybory do Rady Osiedla zarządza Rada Miejska w formie uchwały.

§ 7. Obwieszczenia wyborcze winny być rozplakatowane na co najmniej 14 dni przed datą wyborów.

III. Organy wyborcze.

§8. Wybory przeprowadzają:
1) Miejska Komisja Wyborcza,
2) Osiedlowe Komisje Wyborcze.

§9.1. Rada Miejska powołuje Miejską Komisję Wyborczą w składzie siedmioosobowym:
1) 5 osób spośród radnych,
2) 2 osoby spośród osób wskazanych przez Prezydenta,
najpóźniej na 45 dni przed dniem wyborów.

2. Członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji, bezwzględną większością głosów składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§10. Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy:
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego,
udzielanie osiedlowym komisjom wyborczym wytycznych i wyjaśnień,
zapewnienie organizacji wyborów we współdziałaniu z Prezydentem Miasta,
powoływanie osiedlowych komisji wyborczych,
rozpatrywanie skarg na działalność komisji osiedlowych,
przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń kandydatów na członków rad osiedli,
ogłoszenie zbiorczych wyników wyborów
powiadomienie Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta o wynikach głosowania,

§11.1. Osiedlowe Komisje Wyborcze powołuje, najpóźniej na 17 dni przed dniem wyborów, Miejska Komisja Wyborcza.
2. W skład Osiedlowej Komisji Wyborczej wchodzi 3-5 osób, w tym przewodniczący i jego zastępca, wyłonionych spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezydenta Miasta, Rady Osiedli, kluby radnych Rady Miejskiej, grupę co najmniej 15 mieszkańców osiedla.
3. Zgłoszenia kandydatów na członków Osiedlowych Komisji Wyborczych należy dokonać najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.
4. W przypadku nie zgłoszenia kandydatów w trybie określonym w ust.2, kandydatów do Osiedlowej Komisji Wyborczej powołuje Miejska Komisja Wyborcza z własnej inicjatywy.
5. W skład komisji wyborczych mogą wchodzić tylko wyborcy stale zamieszkali na terenie Miasta Koszalina.
6. Członkiem Osiedlowej Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca w wyborach do rad osiedlowych.
7. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.
8. Do zgłoszenia dołącza się zgodę kandydata na pracę w Osiedlowej Komisji Wyborczej.
9. W zgłoszeniu określa się, której komisji wyborczej zgłoszenie dotyczy. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów niż dopuszczalny skład komisji, o składzie komisji decyduje publiczne losowanie przeprowadzone przez Miejską Komisję Wyborczą.
10.W losowaniu nie bierze udziału osoba wskazana przez Prezydenta Miasta do składu Osiedlowej Komisji Wyborczej.
11.Miejska Komisja Wyborcza może uzupełnić skład Osiedlowej Komisji Wyborczej w przypadku rezygnacji powołanych członków komisji, w drodze losowania spośród zgłoszonych kandydatów.

§ 12. Osiedlowa Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę, bezwzględną większością głosów składu komisji w głosowaniu jawnym.

§ 13. Do zadań Osiedlowych Komisji Wyborczych należy:
przeprowadzenie głosowania w osiedlowym lokalu wyborczym,
pełnienie dyżurów w lokalu wyborczym w dniu wyborów,
ustalenie wyników głosowania w osiedlu i podanie ich do publicznej wiadomości,
przekazanie protokołów głosowania Miejskiej Komisji Wyborczej.

§14. Członkom Osiedlowych Komisji Wyborczych za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% ryczałtu miesięcznego przysługującego radnemu Rady Miejskiej w Koszalinie, a przewodniczącym tych komisji 15% tego ryczałtu.

IV. Okręgi wyborcze i spisy wyborców.

§15. Obszar Osiedla stanowi jeden okręg wyborczy.

§16. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców.

§17.1. Organ właściwy do ewidencji ludności sporządza najpóźniej na 7 dni przed dniem wyborów spisy wyborców zameldowanych na terenie Osiedla.
2. W spisie wyborców wymienia się nazwisko i imię, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy.
3. Spis sporządza się w jednym egzemplarzu oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego.

V. Zgłaszanie kandydatów.

§ 18. 1. Kandydatów na członka Rady (odrębnie dla każdej Rady) zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z adresami i listą osób popierających kandydaturę.
 2. Termin przyjmowania zgłoszeń mija w 30 dniu przed dniem wyborów.
 3. Miejska Komisja Wyborcza ustala godziny i miejsce przyjmowania zgłoszeń i podaje do publicznej wiadomości.
 4. Zgłaszając kandydata na członka Rady, należy podać jego nazwisko i imię, zawód i miejsce zamieszkania, wskazując jednocześnie Radę, do której następuje zgłoszenie kandydata.
 5. Do każdej zgłoszonej kandydatury należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa wybieralności do danej Rady. Kandydat opatruje oświadczenie datą i własnoręcznym podpisem.

§ 19.1. Zgłoszenie kandydata na członka odpowiedniej Rady powinno być poparte podpisami co najmniej 15 wyborców zamieszkałych na terenie Osiedla.
2. Wyborca podpisując zgłoszenie kandydata na członka Rady, obok podpisu, wpisuje czytelnie swoje nazwisko i imię oraz adres zamieszkania.
3. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie jest skuteczne.
4. Na karcie z wykazem osób popierających kandydata, umieszcza się nazwisko i imię kandydata oraz nazwę Rady, do której kandyduje.
5. Prezydent Miasta określi wzór formularza dla osób popierających kandydatów oraz oświadczeń składanych przez kandydatów.

§ 20. 1. Miejska Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów, wyznaczając termin posiedzenia rejestracyjnego. Na posiedzeniu komisja rejestruje kandydatów do wskazanej Rady Osiedla, sporządzając protokół rejestracji oraz powiadamiając o tym fakcie zgłaszających.
2. Rejestracja odbywa się w obecności osób zgłaszających kandydaturę. Uprawnionym do zgłoszenia kandydata jest co najmniej jedna osoba, która udzieliła poparcia kandydatowi i złożyła swój podpis na wykazie osób popierających kandydata.
3.Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, które nie dadzą się usunąć, komisja uchwałą stwierdza nieważność zgłoszenia, powiadamiając o tym niezwłocznie zgłaszających.
4. Jeżeli zgłoszenie zawiera inne wady, komisja wzywa niezwłocznie zgłaszających do ich usunięcia w ciągu 3 dni. Jeżeli wskazane wady nie zostaną w terminie usunięte, komisja uchwałą stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata.
5. Od uchwały stwierdzającej nieważność zgłoszenia kandydata, zgłaszający może odwołać się w terminie 2 dni do Prezydenta Miasta, który je rozpoznaje w terminie 3 dni. Postanowienie Prezydenta jest ostateczne.

§21.1. Wybory przeprowadza się, jeżeli ilość zgłoszonych kandydatów jest większa od ustalonej liczby mandatów dla danej Rady Osiedla.
2. Jeżeli w terminie przewidzianym dla zgłaszania kandydatów nie zostało zgłoszonych więcej kandydatów niż liczba mandatów w Radzie Osiedla, Miejska Komisja Wyborcza wzywa wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty do zgłaszania kandydatów. W takim przypadku termin zgłaszania kandydatów zostaje przedłużony o 3 dni.
3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust.2 liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Osiedla, będzie równa ustalonej liczbie mandatów w danej Radzie Osiedla lub będzie stanowiła co najmniej bezwzględną większość statutowego składu rady, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na członków Rady Osiedla, Miejska Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów.
4. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust.2 albo na skutek zdarzeń, o których mowa w § 22, liczba zgłoszonych kandydatów będzie mniejsza niż bezwzględna większość statutowego składu Rady Osiedla, wyborów do takiej rady nie przeprowadza się. Komisja postanawia o nie przeprowadzaniu w tej Radzie Osiedla wyborów, zawiadamiając niezwłocznie Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wyborców przez obwieszczenie w lokalu wyborczym
5. O przyczynach nie przeprowadzenia wyborów Miejska Komisja Wyborcza powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia.

§22. Miejska Komisja Wyborcza skreśla z rejestru nazwisko kandydata na członka Rady Osiedla, który zmarł, utracił prawo wybieralności lub wycofał zgodę na kandydowanie. O skreśleniu kandydata Komisja zawiadamia wyborców poprzez informację w lokalu wyborczym

§23. W terminie 6 miesięcy od daty wyborów Rada Miejska zarządza przeprowadzenie wyborów do rad, o których mowa w § 21 ust. 4 oraz wyborów uzupełniających rad, w których za wybranych uznano zgłoszonych kandydatów w liczbie mniejszej niż wynikająca ze statutu osiedla (§21 ust.3). Kadencja tych rad upływa wraz z kadencją pozostałych rad osiedli.

§ 24. 1. Po  zarejestrowaniu kandydatów, Komisja ustala w porządku alfabetycznym rejestr kandydatów dla każdej Rady.
2. Po otrzymaniu od wszystkich Komisji rejestru kandydatów, Prezydent Miasta zleca wydrukowanie obwieszczeń zawierających dane o kandydatach, oddzielnie dla każdej Rady.
3. Obwieszczenia, o których mowa w ust. 2, powinny być rozesłane do Rad, celem ich rozplakatowania w Osiedlu, najpóźniej na 14 dni przed dniem wyborów.
4. Za rozplakatowanie obwieszczeń odpowiedzialny jest Zarząd Osiedla i Urząd Miejski.

§ 25. Miejska Komisja Wyborcza ustala wzór karty do głosowania oraz wzór protokołu z przeprowadzonych wyborów.

§ 26. Na jeden dzień przed dniem wyborów Osiedlowa Komisja Wyborcza kontroluje stan przygotowania lokalu wyborczego, dokonuje odbioru materiałów wyborczych. Odbiór kart do głosowania i list wyborców dokonuje się w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej. Protokół odbioru podpisuje Przewodniczący Osiedlowej Komisji Wyborczej.

VI. Czynności Osiedlowej Komisji Wyborczej w dniu wyborów.

§ 27. 1. Komisja spotyka się w lokalu wyborczym o godz. 7.00.
2. Komisja dokonuje komisyjnego zamknięcia urny wyborczej, wywiesza w lokalu wyborczym obwieszczenia o kandydatach oraz informacje o sposobie głosowania.
3. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja przelicza i stempluje karty do głosowania kolorem czerwonym w miejscu oznaczonym. Po przeliczeniu liczbę otrzymanych kart wpisuje się do protokołu.
4. O godz. 8.00 Komisja otwiera lokal wyborczy.
5. Od chwili rozpoczęcia głosowania do czasu jego zakończenia Komisja wykonuje swoje zadania w składzie co najmniej 2-osobowym. Członkowie Komisji są obowiązani nosić identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz funkcją pełnioną w Komisji.

VII. Głosowanie.

§ 28. 1. Przed wydaniem wyborcy karty do głosowania Komisja Osiedlowa na podstawie dowodu tożsamości, sprawdza tożsamość wyborcy oraz jego adres zamieszkania.
2. Odbiór karty do głosowania wyborca potwierdza swoim podpisem. W razie odmowy złożenia podpisu przez wyborcę, członek Komisji Osiedlowej czyni adnotacje o odmowie podpisu przez wyborcę.
3. Wyborcy wydaje się tylko jedną kartę do głosowania. Powtórnego wydania karty Komisja Osiedlowa odmawia niezależnie od umotywowania prośby wyborcy.
4. Wydając kartę do głosowania Komisja Osiedlowa może wyjaśnić wyborcy zasady głosowania, informując go m.in. o ilości mandatów w danej Radzie i jak postawić znak "X", aby głos był ważny,
 5. Głosowania nie można przerywać chyba, że w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń zostanie ono uniemożliwione. W sprawie przerwy w głosowaniu, Komisja Osiedlowa podejmuje uchwałę i podaje ją do publicznej wiadomości oraz informuje Miejską Komisję Wyborczą.
6. O godz. 18.00 Komisja Osiedlowa zamyka lokal wyborczy. Osobom przybyłym do lokalu przed godziną 18.00 należy umożliwić oddanie głosu.
 
§ 29.1. Wyborca otrzymuje kartę do głosowania i stawia znak "x" przy tym kandydacie, na którego głosuje.
2. Wyborca głosuje na określonych kandydatów stawiając znak „x” w kratce obok nazwiska najwyżej takiej ilości kandydatów, która odpowiada statutowemu składowi Rady Osiedla. Wyborca może głosować na mniejszą liczbę kandydatów.
3. Za nieważny uznaje się głos:
1) Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce przy nazwiskach większej ilości kandydatów niż statutowy skład rady osiedla lub nie postawiono znaku „x” w kratce przy nazwisku żadnego z kandydatów.
2) Jeżeli na karcie do głosowania wyborca zaznaczył znakiem „x” przy nazwisku dopisanego własnoręcznie kandydata.
4. Za kartę nieważną uważa się kartę inną niż ustaloną przez Miejską Komisję Wyborczą lub kartę bez właściwej pieczęci.

VIII. Ustalenie wyników głosowania.

§ 30.1. Po zamknięciu lokalu i po zakończeniu głosowania Komisja w pełnym składzie przystępuje do ustalania wyników głosowania. W pierwszej kolejności Komisja ustala:
1) Ilość wyborców, którzy wzięli udział w wyborach
2) Ilość kart do głosowania wydanych wyborcom - ogółem, w tym ilość kart ważnych i ilość kart nieważnych
3) Ilość głosów oddanych - ogółem, w tym ilość głosów ważnych i ilość głosów nie ważnych.
2. Na podstawie głosów ważnych Komisja ustala liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
3. Do Rady wchodzą kandydaci w kolejności liczby uzyskanych głosów.
4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania im mandatu, o pierwszeństwie decyduje losowanie przeprowadzone przez Miejską Komisję Wyborczą.
5. Po obliczeniu wyników głosowania Komisja sporządza protokół w dwóch egzemplarzach. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszyscy członkowie Komisji, obecni przy jego sporządzaniu.
6. Przewodniczący Osiedlowej Komisji Wyborczej jeden egzemplarz sporządzonego protokołu podaje do publicznej wiadomości, wywieszając go w siedzibie Osiedlowej Komisji Wyborczej. Drugi egzemplarz protokołu przekazuje niezwłocznie Miejskiej Komisji Wyborczej.

IX. Przekazanie materiałów wyborczych.

§ 31. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej przekazuje w depozyt, do czasu rozpatrzenia protestów wyborców, Prezydentowi Miasta oddzielnie zapakowanie - wykorzystane i niewykorzystane karty do głosowania oraz wykaz osób biorących udział w wyborach.

X. Protesty wyborcze.

§32.1. Każdemu mieszkańcowi osiedla posiadającemu prawo wybierania przysługuje prawo złożenia protestu przeciwko ważności wyborów w jego Osiedlu.
2. Protest wnosi się do Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia przez Miejską Komisję Wyborczą wyników wyborów.
3. Protest powinien być sporządzony na piśmie i zawierać zarzuty oraz uzasadnienie.
4. Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje protest Miejskiej Komisji Wyborczej, która w terminie 7 dni wydaje opinię w sprawie jego zasadności.
5. Rada Miejska może stwierdzić nieważność wyborów w Osiedlu w przypadku naruszenia prawa, które miało istotny wpływ na wynik wyborów w Osiedlu.
6. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów w Osiedlu, Rada Miejska w terminie 3 miesięcy zarządza przeprowadzenie wyborów w tym osiedlu. Kadencja organów Osiedla wybranych w wyborach, o których mowa w niniejszym ustępie, kończy się wraz z upływem kadencji organów innych Osiedli Miasta Koszalina.

XI. Kampania Wyborcza.

§ 33.1.Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów i kończy się z chwilą zakończenia głosowania. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal się znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza jest zabroniona.
2. Przewodniczący osiedlowej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w lokalu wyborczym w czasie głosowania.
3. Kandydat zobowiązany jest do usunięcia plakatów i haseł wyborczych w terminie 14 dni po dniu wyborów.
4. W przypadku nie usunięcia plakatów i haseł wyborczych w terminie, którym mowa ust. 3 koszty ich usunięcia ponoszą zarejestrowani kandydaci.

XII. Przepisy przejściowe i końcowe.

§ 34.1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla , w skład Rady Osiedla wchodzi kolejna osoba, która zdobyła największą ilość głosów, o ile nie utraciła prawa wybieralności do danej Rady Osiedla i wyraziła zgodę na objęcie funkcji członka.
2. W przypadku, gdy brak jest możliwości uzupełnienia składu Rady Osiedla w sposób określony w ust. 1, Rada działa w zmniejszonym składzie.
3. W przypadku zmniejszenia składu Rady Osiedla przekraczającego połowę statutowego składu Rady Osiedla zawiesza się działalność Rady Osiedla do końca kadencji.

§ 35. Wątpliwości na tle stosowania niniejszej Ordynacji związane z przeprowadzonymi wyborami rozpatruje Miejska Komisja Wyborcza.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Czuczak
Flavi
 

Re: "Wybory" do rad osiedli

Postprzez lobo3 » 14 Wrz 2012, 08:07

Tu znalazłem stosunkowo świeży przepis z czerwca 2012 roku dotyczący komisji wyborczych oraz wcześniejsza poprawka też dotycząca komisji z 2009 roku.


Czyli najczęściej ordynacja była nowelizowana w związku z funkcjonowaniem komisji wyborczych. I to jest zgodne z tym co mówił towarzysz Lenin: nie ważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. :lol:
Awatar użytkownika
lobo3
 
Posty: 313
Dołączenie: 20 Cze 2009, 11:14

Re: "Wybory" do rad osiedli

Postprzez Mateusz » 15 Wrz 2012, 11:05

Potrzeba 15 podpisów żeby zgłosić kandydata na członka rady osiedla. Dokładnie tyle, ile trzeba podpisów w Wielkiej Brytanii, żeby zgłosić kandydata do Izby Gmin.
Mateusz
 

Re: "Wybory" do rad osiedli

Postprzez Flavi » 15 Wrz 2012, 11:09

(...)

Jakie kompetencje mają rady osiedli?
- Zanim odpowiem, muszę podkreślić, że koszalińskie rady osiedli jako jedyne w województwie dysponują własnymi funduszami, które mogą przeznaczać na dowolne cele, a jednocześnie pod względem kompetencji i decyzyjności należą do czołówki w Zachodniopomorskiem. Głównym zadaniem rad jest oczywiście praca na rzecz swoich osiedli – tu mogą działać w każdym obszarze. Co zrobią, zależy wyłącznie od aktywności członków rady oraz funduszy. Jednocześnie rady osiedli pełnią funkcję opiniodawczą dla prezydenta miasta. To taka swoista siła nacisku, często bardzo skuteczna. (śmiech)

Czy członkowie rad otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę?
- Owszem, dostają diety: członkowie rady 80 złotych miesięcznie, przewodniczący 450 złotych, a wiceprzewodniczący i sekretarz po 200 złotych. De facto jest to więc praca społeczna, ale z naszych obserwacji wynika, że nawet te niewielkie kwoty mobilizuje radnych do poważnego traktowania swoich obowiązków.

W tym roku pojawiły się istotne zmiany w statucie rad osiedli.
- Rzeczywiście. Najważniejszą jest zmiana, w wyniku której wobec osoby, która bez wyraźnej przyczyny nie stawiła się na trzech planowanych zebraniach rady osiedla w ciągu roku, może zostać wszczęta procedura prowadząca do wygaszenia jej członkostwa w radzie. O wygaśnięciu decydować będzie Miejska Komisja Wyborcza, a miejsce wykluczonego członka zajmie osoba, która zdobyła kolejną ilość głosów w wyborach. Jest to narzędzie, które pomoże wykluczyć z rad tak zwanych leserów.

Źródło: MMKoszalin, rKoszalin: Wybory do rad osiedli, z Markiem Dulewiczem, zastępcą przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, rozmawia Agnieszka Gontar (http://www.mmkoszalin.eu/artykul/koszal ... ad-osiedli)
Flavi
 

Re: "Wybory" do rad osiedli

Postprzez Andrzej Hozler » 15 Wrz 2012, 11:39

Flavi napisał(a):(...)
W tym roku pojawiły się istotne zmiany w statucie rad osiedli.
- Rzeczywiście. Najważniejszą jest zmiana, w wyniku której wobec osoby, która bez wyraźnej przyczyny nie stawiła się na trzech planowanych zebraniach rady osiedla w ciągu roku, może zostać wszczęta procedura prowadząca do wygaszenia jej członkostwa w radzie. O wygaśnięciu decydować będzie Miejska Komisja Wyborcza, a miejsce wykluczonego członka zajmie osoba, która zdobyła kolejną ilość głosów w wyborach. Jest to narzędzie, które pomoże wykluczyć z rad tak zwanych leserów.


To jest niezgodne z prawem międzynarodowym, w tym z konwencjami ratyfikowanymi przez Polskę. Niestety, nie mogę w tej chwili przytoczyć takiego prawa, musiałbym szukać, nie mam niestety na to czasu. Bez wątpienia jednak jednym z pryncypiów każdych wolnych wyborów jest zasada, że osoba wybierana może być odwołana tylko przez wyborców. Inaczej wybory nie mają sensu, po co wybierać, skoro politycy i urzędnicy mogą skreślić radnego osiedlowego z listy radnych (!!!) Miejska Komisja Wyborcza to ciało polityczno-urzędnicze, składa się z 5 radnych partyjnych, a więc polityków oraz 2 osób wskazanych przez prezydenta. Wprowadzenie możliwości odwoływania wybieralnych radnych osiedlowych przez niewybieralny organ polityczno-urzędniczy, pozbawia te wybory prawa do nazywania się wolnymi. To nie są wolne wybory.
Awatar użytkownika
Andrzej Hozler
 
Posty: 85
Dołączenie: 11 Paź 2009, 23:42

Re: "Wybory" do rad osiedli

Postprzez Maniek » 16 Wrz 2012, 10:02

Cytat: "Czy członkowie rad otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę?
- Owszem, dostają diety: członkowie rady 80 złotych miesięcznie, przewodniczący 450 złotych, a wiceprzewodniczący i sekretarz po 200 złotych. De facto jest to więc praca społeczna, ale z naszych obserwacji wynika, że nawet te niewielkie kwoty mobilizuje radnych do poważnego traktowania swoich obowiązków."

Kolejna grupa funkcjonariuszy miejskich, zależnych od pieniędzy, a nie od woli mieszkańców. Kilkaset złotych "na paliwo lub papierosy" w miesiącu się przyda. Prawda jest taka, że reprezentowanie innych powinno być zajęciem honorowym, ani radni miejscy ani osiedlowi nie powinni dostawać złotówki. Swoją drogą, ciekawe ilu wtedy byłoby chętnych na radnych miejskich, bo na radnych osiedlowych mimo oferowanych pieniędzy już teraz nie ma chętnych.
Maniek
 

Re: "Wybory" do rad osiedli

Postprzez jadzik » 17 Wrz 2012, 15:33

Mateusz napisał(a):Potrzeba 15 podpisów żeby zgłosić kandydata na członka rady osiedla. Dokładnie tyle, ile trzeba podpisów w Wielkiej Brytanii, żeby zgłosić kandydata do Izby Gmin.


W Wielkiej Brytanii potrzeba tylko 10 podpisów, żeby zgłosić kandydata do Izby Gmin, czyli mniej niż w Koszalinie, żeby zgłosić kandydata na radnego osiedlowego. :D
jadzik
 

Re: "Wybory" do rad osiedli

Postprzez ZMarz » 17 Wrz 2012, 18:55

Sercem systemu politycznego państwa są wybory do Sejmu. Wszystkie inne wybory są pochodną tych głównych wyborów do izby niższej parlamentu. W tym przypadku jak rzadko kiedy sprawdza się zasada "ryba psuje się od głowy". Jeżeli system wyborczy jest zły, cała reszta aż do dołu, będzie zła. Jeżeli wybory zasadnicze są oparte na zdrowych zasadach, cała reszta będzie funkcjonowała tak samo. Budowanie systemu politycznego od dołu jest takim samym zajęciem jak budowanie domu od dachu. Dom musi mieć najpierw zdrowy, silny fundament, którym jest ordynacja wyborcza do Sejmu. Zakładając nawet dobrą wolę ludzi tworzących ordynację do rad osiedli, ich wysiłki na wejściu są skazane na niepowodzenie, bo system polityczny w Polsce po prostu zniechęca do udziału w życiu publicznym, izoluje obywateli od sfery publicznej. Ludzie widzą, że na nic nie mają wpływu, natomiast bardzo często są wykorzystywani. Więc zamykają się w domach lub udają na emigrację wewnętrzną.
ZMarz
 

Następna

Powróć do Koszalin - Aktualności

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron