Prof. Ewald Schuldt (1914-1987)

Wybitni Pomorzanie, dawni i współcześni, osoby rozsławiające i zasłużone dla Pomorza, a także postaci kontrowersyjne o pomorskim rodowodzie.

Prof. Ewald Schuldt (1914-1987)

Postprzez Andrzej » 04 Mar 2012, 16:55

Ewald Schuldt - bardzo ważna postać, Niemiec, wybitny badacz dziejów Słowiańszczyzny. Mało znany w Polsce, a ma zasługi dla badań dziejów Slowiańszczyzny na miarę Kostrzewskiego czy Labudy. Nigdy nie poznał swego ojca, który zginął w 1914 roku we Francji. Drugi mąż matki, ogrodnik, nauczył go profesjonalizmu w pracy. Bardzo wcześnie, bo już podczas nauki w meklemburskim miasteczku Rerik, zetknął się z prehistorią, patrząc na megalityczne konstrukcje z głazów. W czasie wojny oficer armii niemieckiej, brał prawdopodobnie udział w agresji na Polskę jako oficer. Po wojnie, już 15 sierpnia 1945 roku, powrócił do pracy w archeologii muzealnej, które poświęcił resztę życia.

Ewald Schuldt (ur. 3 stycznia 1914 w Mechelsdorfie, zm. 1 czerwca 1987 w Schwerinie) - niemiecki profesor, doktor, archeolog, odkrywca Groß Raden – słowiańskiego grodu z IX-X wieku.
Andrzej
 

Re: Prof. Ewald Schuldt

Postprzez ZM » 04 Mar 2012, 17:49

Ewald Schuldt (1914–1987)

Image

Ewald Schuldt's name will always be associated with the archaeology of the three districts of Rostock, Schwerin, and Neubrandenburg during the life-time of the German Democratic Republic (Keiling 1988a; 1988b). In 1945 Schuldt was appointed inspector for pre- and protohistoric sites and monuments in Mecklenburg-Vorpommern and he became simultaneously assistant keeper for prehistory at the state museum in Schwerin. Having gained his doctorate from Berlin in 1952, Schuldt was made director of the new Museum für Ur- und Frühgeschichte (museum for pre- and protohistory) in Schwerin one year later. Until his retirement in 1981, he led this institution which had the sole responsibility for research, protection, and excavation of archaeological sites in the northernmost part of the GDR. Schuldt founded and edited an annual academic journal (Jahrbücher für Bodendenkmalpflege in Mecklenburg) and a large monograph series (Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg), both devoted mostly to the quick and comprehensive publication of excavation reports. He also wrote a number of popular picture catalogues about various archaeological topics, mostly in connection with his own research interests. In 1964, Schuldt was awarded the title of Professor.

From the 1950s Schuldt concentrated on researching Slavic archaeology in Mecklenburg-Vorpommern. He led a series of major excavations (e.g. Teterow, Hohen Viecheln, Behren-Lübchin, Groß Raden) of Slavic sites and established a typology and chronology of Slavic pottery. After his retirement, Schuldt continued working in Groß Raden and created an open-air museum on the site which was opened shortly before his death in 1987. It has since become a major regional tourist attraction.

Interrupting his research about the Slavs, Schuldt directed from 1964 until 1972 a major research project about the megaliths in Mecklenburg-Vorpommern. As part of this project Schuldt, assisted by a small number of colleagues, excavated altogether 106 megaliths. The results were published in a stream of reports of together 1200 pages with 910 illustrations in the Jahrbücher (Schuldt 1972: 7) as well as in a monograph entitled Die mecklenburgischen Megalithgräber (1972). The main aim of this project was to improve the state of knowledge about the Neolithic in Mecklenburg-Vorpommern.Schuldt decided to focus his research mainly on a large number of megalithic graves as they offered undisturbed Neolithic contexts and Schuldt hoped at the same time that the study of their architecture would provide a framework for distinguishing Neolithic settlement units in Mecklenburg-Vorpommern (Schuldt 1972: 7). Parallel to the study of megaliths, Schuldt was concerned to restore them and make those megaliths which were in both good condition and in appropriate locations accessible and comprehensible for a wider public through information-boards (e.g. in Everstorfer Forst, Gaarzerhof, and Lancken-Granitz).

My own research would not have been possible had not Ewald Schuldt conducted his systematic research project and, most importantly, conscientiously published its results. The list of megaliths I studied is based on Schuldt's Table A (1972), supplemented by several new finds and additional megaliths which I came across in the records, but excluding, for practical reasons, those (few) sites not now in the area of the state of Mecklenburg-Vorpommern.

Literature:
- Keiling, Horst (1988a) Nekrologe, Ewald Schuldt 1914–1987. Informationen des Bezirksarbeitskreises für Ur- und Frühgeschichte Schwerin 28, 80–92.
- Keiling, Horst (1988b) Ewald Schuldt zum Gedenken. Schweriner Blätter 8, 1988, 95–97.
- Schuldt, Ewald (1972) Die mecklenburgischen Megalithgräber. Untersuchungen zu ihrer Architektur und Funktion. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg, vol. 6. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften.
- Voß, Rolf (1994) Zum Gedenken an Ewald Schuldt. Archäologische Berichte aus Mecklenburg–Vorpommern 1, 1994, 5–7.
=====================================================================================
University of Toronto, Research Repository (https://tspace.library.utoronto.ca/citd ... 1.3.1.html)

Author: Dr. Cornelius Holtorf works as an Assistant Professor at the Department of Archaeology and Ancient History, University of Lund, Sweden. He is currently working on a project about the archaeology of zoos. His book "From Stonehenge to Las Vegas: Archaeology as Popular Culture" has recently been published by Altamira Press.

=====================================================================================

Nazwisko Ewald Schuldt na zawsze będzie związane z archeologią z trzech okręgach Rostock, Schwerin, Neubrandenburg w czasach Niemieckiej Republiki Demokratycznej (Keiling 1988a; 1988b). W 1945 r. został mianowany inspektorem Schuldt dla pre-i protohistoric miejsc i zabytków w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i stał się jednocześnie asystentem opiekunem od prehistorii w Państwowym Muzeum w Schwerinie. Po uzyskaniu doktoratu w Berlinie w 1952 roku, Schuldt został rok póxniej dyrektorem nowego Museum für Ur-und Frühgeschichte (pre-i protohistoria) w Schwerinie. Aż do przejścia na emeryturę w 1981 roku, prowadził tę instytucję, która miała wyłączną odpowiedzialność za badania, ochronę i wykopaliska archeologiczne w północnej części NRD. Schuldt założył i redagował roczne akademickiego czasopisma (Jahrbücher für Bodendenkmalpflege in Mecklenburg) i dużej serii monografii (Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg), poświęcony głównie do szybkiej i kompleksowej publikacji raportów poeksploatacyjnych. Napisał również kilka popularnych katalogów fotograficznych o różnych tematach archeologicznych, głównie w związku z jego własnymi zainteresowaniami badawczymi. W 1964 roku Schuldt otrzymał tytuł profesora.

Od 1950 roku Schuldt koncentruje się na badaniu archeologii słowiańskiej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Prowadził szereg poważnych wykopalisk (np. Teterow, Hohen Viecheln, Behren-Lübchin, Groß Raden) słowiańskich miejscach i ustanowił typologię i chronologię ceramiki słowiańskiej. Po przejściu na emeryturę Schuldt kontynuował pracę w Groß Raden i stworzył skansen na terenie, który został otwarty na krótko przed jego śmiercią w 1987 roku. Od tego czasu skansen jest główną regionalną atrakcją turystyczną.

Przerywając swe badania na temat Słowian, Schuldt skierowany został w latach 1964-1972 do dużego projektu badawczego na temat megalitów w Meklemburgii-Pomorzu Przednim . W ramach tego projektu Schuldt, wspierany przez nielicznych kolegów, wydobyty w sumie 106 megality. Wyniki zostały opublikowane w cyklu sprawozdań liczących razem 1200 stron z 910 ilustracjami w roczniku Jahrbücher (Schuldt 1972: 7), a także w monografii pt Die mecklenburgischen Megalithgräber (1972). Głównym celem tego projektu była poprawa stanu wiedzy na temat neolitu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Schuldt postanowiła skupić swoje badania głównie dużej liczby grobów megalitycznych, gdyż oferowały niezakłócony konteksty neolitu i mial jednoczesnie nadzieje, że badanie ich architektury byłoby stworzenie ram dla głównych jednostek neolitycznych w Meklemburgii-Pomorze Przednie (Schuldt 1972: 7). Równolegle do badań megalitów, Schuldt był zainteresowany, aby przywrócić i udostępnić te magality, które były zarówno w dobrym stanie, jak i w odpowiednich miejscach, łatwo dostępnych i zrozumiałych dla szerszej publiczności poprzez zamieszczone informacje (np. w Everstorfer Forst, Gaarzerhof, and Lancken-Granitz).

Moje własne badania nie byłyby możliwe, gdyby Ewald Schuldt nie przeprowadził systematycznego projektu badawczego i, co najważniejsze, gdyby sumiennie nie opublikował swoich wyników. Listy megalitów uczyłem się na podstawie Tabeli Schuldta A (1972), uzupełnionej o kilka nowych znalezisk oraz dodatkowych menhirów natknąłem się w aktach, ale z wyłączeniem względów praktycznych, w tych (niewielu) miejsc nie teraz w obszarze landu Meklemburgii-Pomorzu Przednim .
ZM
 

Re: Prof. Ewald Schuldt

Postprzez ZM » 04 Mar 2012, 18:03

Professor, Doktor Ewald Schuldt, 1914-1987

Image

Über die Kultur der slawischen Stämme in Mecklenburg war bis zum Ende des zweiten Weltkrieges recht wenig bekannt.

Wertvolle oder besonders schöne Funde wurden oftmals den Wikingern und nicht den Wenden, wie man die slawischen Bewohner Mecklenburgs damals nannte, zugeschrieben.

Die großen Bodendenkmale, wie die Burgwälle von Dorf Mecklenburg, Dobin, Ilow, Quetzin, Teterow, Werle und viele andere gehören zu den oberirdischen Zeugen dieser Siedlungsperiode.

Die slawische Keramik ließ sich durch die charakteristische Ornamentik gut von der germanischen scheiden. Lanzenspitzen, Äxte, Sicheln, Pfrieme, Messer, Schläfenringe, Perlen, Kämme, Schleifsteine und Spinnwirtel befinden sich unter den bekannten Sachgütern aus Eisen, Stein, Glas, Knochen und Geweih. Schatzfunde aus zerhacktem Silberschmuck und Münzen zeugen von den weitreichenden Handelsbeziehungen. Wägestücke und Klappwaagen für die Gewichtsbestimmung des Silbers bei Käufen und Verkäufen gelten als wichtige Belege für den Handel. Man kannte somit zweifel los zwar zahlreiche Kulturgüter und Denkmale aus der Slawenzeit Mecklenburgs, doch tiefergehende Forschungen zu Wirtschaft, Siedlungswesen, Burgenbau und zur materiellen Kultur erfolgten erst durch Ewald Schuldt.

Seiner mecklenburgischen Heimat eng verbunden, begann er nach der Berufung zum Direktor des 1953 aus der vorgeschichtlichen Abteilung des Schweriner Landesmuseums hervor gegangenen Museums für Ur- und Frühgeschichte Schwerin - Forschungsstelle für die Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg - mit der Durchführung großer Forschungsaufgaben, vorrangig mit der Erforschung slawischer Burgen.

Zusammen mit Prof. Dr. Wilhelm Unverzagt von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin untersuchte Ewald Schuldt von 1950 bis 1953 den Burgwall auf der Insel im Teterower See, von 1956 bis 1961 die Burgen von Behren? Lübchin, 1962 die Alte Burg von Sukow und 1963?64 die Wallanlage von Neu Nieköhr / Walkendorf, die alle im Kreis Teterow gelegen sind. 1959 führte E. Schuldt eine begrenzte Ausgrabung an Wall und Innenfläche der altslawischen Burg von Liepen, Kr. Rostock, durch. 1973 begannen umfangreiche Untersuchungen in der altslawischen Siedlungskammer am Sternberger See mit den Burgen Groß Raden, Groß Görnow und Sternberger Burg. Die Ergebnisse seiner Forschungen waren großartig und übertrafen alles bisher in Mecklenburg Bekannte.

Die Freilegung des Grundrisses eines Kultgebäudes gehört zu den herausragenden Besonderheiten. Im Jahre 1980 schloß Ewald Schuldt die Untersuchungen hier weitgehend ab. Erste Ergebnisse aller seiner Ausgrabungen legte er umgehend in von ihm heraus gegebenen Jahrbüchern für Bodendenkmalpflege vor. Nach Abschlug der jeweiligen Grabung erschien zu den größeren Untersuchungen eine Monographie in der Publikationsreihe der Akademie oder in den Beiträgen des Museums für Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg. Es bestand eine enge Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaften in Berlin und Fachkollegen des In- und Auslandes.

Ewald Schuldt war sowohl ein erfolgreicher Autor als auch Herausgeber. Ab 1953 edierte er das Jahrbuch für Bodendenkmalpflege in Mecklenburg, insgesamt 28 Bände. Seit 1967 erschien im Jahresrhythmus eine Monographie in der Beiträge Reihe, von der er 14 Bände herausgab, 3 davon von ihm selbst geschrieben. Außer dem zeichnete er für die 3 Bände der vor- und frühgeschichtlichen Denkmäler und der Funde im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik verantwortlich. 1958 begann er, seine Forschungen auch der breiten Öffentlichkeit in Bildkatalogen vorzu stellen. 24 dieser Kataloge hat er selbst geschrieben. Sie fanden bei der Bevölkerung großen Anklang. Das letzte Heft über den eintausendjährigen Tempelort Groß Raden erschien 1987 zur Eröffnung des Museumshauses wenige Tage vor dem Tode des Forschers.

===============================================================================================
Freilichtmuseum Groß Raden Altslawischer Tempelort des 9. und 10. Jahrhunderts (http://www.gross-raden.de/geschichte-vo ... raden.html)
===============================================================================================

O kulturze plemion słowiańskich w Meklemburgii niewiele było wiadomo do końca II wojny światowej.

Cennymi i szczególnie piękne odkrycia były często przypisywane Wikingom, a nie Wendom, jak nazywano w tym czasie słowiańskich mieszkańców Meklemburgii.

Duże zabytki naziemne, takie jak grodziska Dorf Mecklenburg, Dobin, Ilow, Quetzin, Teterow, Werle i wielu innych należą do naziemnych świadków tego okresu osadniczego.

Słowiańskie ceramika z charakterystycznym ornamentem może być cechą odróżniającą ją od germańskiej. Włócznie, topory, sierpy, szydła, noże, pierścienie, koraliki, grzebienie, spirale i kamienie szlifierskie wrzeciona są wśród znanych dóbr materialnych wykonanych z żelaza, kamienia, szkła, kości i poroża. Odnalezione skarby srebrnej biżuterii i monet świadczą o rozległych stosunkach handlowych. Wagi i składane wagi do oznaczania masy srebra zakupów i sprzedaży są uznawane za ważnymi dowodami na istnienie rozwiniętego handlu. Były wiele dóbr kultury i zabytków Słowian zamieszkujących Meklemburgie, ale bardziej szczegółowe badania gospodarki, osiedli ludzkich, grodzisk i kultury materialnej zostały wykonane tylko przez Ewalda Schuldt.

(...)

Wspólnie z dr Wilhelm Unverzagt z Niemieckiej Akademii Nauk w Berlinie, Ewald Schuldt badał od 1950 do 1953 roku grodzisko na wyspie na jeziorze Teterow; od 1956 do 1961 roku, grodzisko Behren? Lübchin; 1962, stare grodzisko z Sukow i w 1963? 64 mury obronne Neu Nieköhr / Walkendorf - wszystko w powiecie Teterow. W 1959 roku E. Schuldt prowadził badania starego słowiańskiego zamku Liepen, powiat Rostock. W 1973 rozpoczął szeroko zakrojone badania na starożytnym obszarze słowiańskiego obszaru osadniczego jeziorem Sternberger w grodziskach Gross Raden, Groß Görnow i Sternberger. Wyniki jego badań były świetne i przekroczyło wszystko co znane było wcześniej w Meklemburgii.
ZM
 


Powróć do Pomorzanie

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron